Modular Audio Sound Stage

[MFA Thesis Exhibition 2018]